"A bőröd ápolása nem költség, hanem befektetés." /Ismeretlen szerző/

Kérdése van? Hívjon minket! [+36 76 508 760

Adatkezelési tájékoztató

Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

2018. május 07 napjától hatályos

 

A NATUR-ALL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Klapka utca 16.; „NATUR-ALL”) mint adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a személyes adatokat, amelyeket Ön hírlevélre feliratkozás során adott meg.

1. Hírlevélre feliratkozás során megadott személyes adatok

A hírlevélre való feliratkozás során Ön nevét és email címét adja me, a NATUR-ALL pedig a fenti adatokat  eltárolta.

2. Az adatkezelés célja

A NATUR-ALL a rendelés során megadott személyes adatokat hírlevél kiküldés céljából kezeli.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a személyes adatok tekintetében.

4. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

A hírlevélre vonatkozó feliratkozás során a megadott személyes adatok kezelésére NATUR-ALL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Klapka utca 16.) jogosult.

5. Az adatfeldolgozó és az adatfeldolgozásra jogosult személyek

A feliratkozás során megadott személyes adatok tekintetében adatfeldolgozók:

  1. a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a Gera és Társai Kft.. (székhely: 2370 Dabas, Szent István út 97.; cégjegyzékszám: 13 09 141799);

6. Az adatkezelés időtartama

A NATUR-ALL az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélre való felratkozás időpontjától kezeli. A hírlevélről bármikor leiratkozhat, ekkor személyes adatait töröljük.

7. Adattovábbítás

A hírlevére való feliratkozás során megadott személyes adatait a NATUR-ALL harmadik személy részére nem továbbítja.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön kérhet a NATUR-ALL-tól személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását. Továbbá, Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

8.1 Tájékoztatás

A NATUR-ALL – kérése esetén – tájékoztatást ad Önnek a következőkről:

  1. a NATUR-ALL vagy a NATUR-ALL megbízásából eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok köréről,
  2. a NATUR-ALL milyen forrásból jutott a személyes adataihoz;
  3. az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, valamint az adatkezelés időtartamáról,
  4. az adatfeldolgozó személyéről, címéről, valamint tevékenységéről,
  5. illetéktelen személy hozzáfért-e a személyes adataihoz, a személyes adatait jogosulatlan személy megváltoztatta-e, továbbította-e, nyilvánosságra hozta-e vagy a személyes adatait véletlenül törölték vagy megsemmisítették-e.

A NATUR-ALL a fenti tájékoztatást a legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül írásban megadja vagy a tájékoztatást megtagadja. Ha a NATUR-ALL a tájékoztatást megtagadja, akkor 25 napon belül értesíti a tájékoztatás megtagadásának okáról, illetőleg a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A tájékoztatás ingyenes, ha egy éven belül nem kért a NATUR-ALL-tól ugyanazon személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást. Amennyiben egy éven belül két vagy több alkalommal kér tájékoztatást ugyanazokra a személyes adataira vonatkozóan, akkor a NATUR-ALL költségtérítést állapít meg.

8.2 Helyesbítés, törlés, zárolás

A NATUR-ALL helyesbíti az Ön által megadott személyes adatokat, ha a személyes adatai a valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adatok a NATUR-ALL rendelkezésére állnak.

A NATUR-ALL törli az Ön személyes adatait, ha (i) azok kezelése jogellenes, (ii) ha Ön a személyes adatai törlését kéri, (iii) ha a személyes adatait hiányosan vagy tévesen tartja nyilván és a személyes adatokat nem tudja hiánytalanul beszerezni vagy azokat helyesbíteni, (iv) az adatkezelés célja megszűnt vagy a személyes adatok kezelésének időtartama lejárt, illetőleg, (v) ha a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte a törlést.

A NATUR-ALL – törlés helyett – zárolja a személyes adatait, ha Ön kéri vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit.

A NATUR-ALL értesíti Önt, amennyiben a személyes adatait helyesbítette, törölte vagy zárolta. Ha a NATUR-ALL a személyes adatai helyesbítése, törlésére vagy zárolására irányuló kérelmét nem teljesíti, akkor a kérelme kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban értesíti a kérelme elutasításának okairól, továbbá tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8.3 Tiltakozás

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha (i) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a NATUR-ALL-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a NATUR-ALL, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, (ii) a személyes adatai felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik vagy (iii) ha törvény alapján jogosult a személyes adatai kezelése ellen tiltakozni.

A NATUR-ALL a tiltakozását a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja. A NATUR-ALL a kérelmével kapcsolatos döntéséről írásban tájékoztatja.

Ha a NATUR-ALL a tiltakozásának helyt ad, akkor az adatkezelést megszünteti és a személyes adatait zárolja.

Ha Ön a NATUR-ALL döntésével nem ért egyet, akkor a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Ha a NATUR-ALL a 15 napos határidőn belül nem hoz döntést és nem értesíti Önt, akkor a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

9. Jogorvoslati lehetőségei

9.1 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén bejelentést tehet a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:             +36 (1) 391-1400
Fax:                   +36 (1) 391-1410
E-mail cím:        ugyfelszolgalat@naih.hu.

9.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A pert megindíthatja a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is.

10. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A NATUR-ALL a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a NATUR-ALL a natur-all.hu domain alatt működő honlapon nyilvánosságra hozza.